Tokyo (Japan): Dinner Party arranged by Nasir Nakagawa in honor of Chodhary Shahid Raza and Yasir Amin Hazrovi at Hot Masala Restaurant.